SKKs ståndpunkt gällande djurförsök

Djurförsök är en ämne som väcker känslor hos många. Här besvarar vi några vanliga frågor kring Svenska Kennelklubbens, SKKs, ståndpunkt gällande att använda hundar för djurförsök.

Hur ställer sig SKK till att hundar används för djurförsök?

Vid varje tillfälle där man överväger att använda djurförsök ska en prövning ske om det finns alternativa metoder. Djurförsök kan behövas för att säkerställa att säkra och funktionella läkemedel och vacciner finns för hundar och människor. Svenska Kennelklubben, SKK, ser för närvarande ingen annan möjlig väg än att det vid något tillfälle under utvecklandet av dessa att försök på hund kan behövas. Många kritiserar djurförsök utan att beakta konsekvensen av att man själv eller ens hund inte kan behandlas för en sjukdom eller infektion man drabbats av för att djurförsök inte kunnat genomföras.

Finns det skillnader på olika försök som gör att de kan accepteras eller inte accepteras?

SKK delar lagstiftarens och tillsynsmyndighetens syn på att all användning av försöksdjur måste begränsas. Sverige har strikta lagar för djurskydd som baseras på EU-regler. Enligt rådande svensk och europeisk lag får djurförsök endast användas om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor. Försöksdjur ska ha en miljö där de bor och lever som är väl anpassad för dem och deras behov av aktivering.

I vissa fall kan privatägda hundar som hålls i sin vanliga miljö få användas i försök, trots att de inte är uppfödda för det ändamålet. Det kan till exempel bli aktuellt när man testar nya läkemedel för hund, eller undersöker om en sjukdom finns inom en viss ras. Om man vill utföra ett sådant försök behövs i samband med ansökan om etiskt godkännande också söka om undantag att få använda djur som inte är destinationsuppfödda. Den etiska ansökan ska då skickas till berörd djurförsöksetiska nämnd.

Djurförsök som enbart avser exempelvis skönhetsprodukter eller motsvarande tar SKK avstånd från, oavsett djurslag.

Får man vara medlem i SKK om man föder upp eller arbetar med djur som är avsedda för djurförsök?

Det finns inga hinder för dessa personer att vara medlemmar i SKK.

Hur ställer sig SKK till att man som uppfödare av försökshundar även är medlem i SKK-organisationen?

I och med den förändring som skett i tillståndskrav på att föda upp eller hålla försöksdjur torde dessa frågor vara hypotetiska. Idag finns det bara en godkänd destinationsuppfödare av hund i Sverige och det är Sveriges Lantbruksuniversitet.

När och av vilken anlednings ströks i grundreglerna förbudet att föda upp eller försälja hund avsedda för djurförsök?

SKK hade tidigare ett förbud att vara medlem om man födde upp eller sålde djur för djurförsök. Regeln tillkom i mitten av 1900-talet som en reaktion på att privata hundar såldes och används vid djurförsök. Med anledning av att djurskyddslagen 1988 skärpte regelverket för uppfödning av försöksdjur fann SKK inte längre och tillämplig och den ströks ur grundreglerna vid en större översyn 2008.

I Djurskyddslagen som träder ikraft 1 april 2019 har lagkraven än mera reglerats förnär djurförsök ska få genomföras samt hur den etiska prövningen ska gå till.