SKKs behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Svenska Kennelklubben behandlar dina personuppgifter.

Reviderad; 2020-02-12

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Integritetsskyddsmyndighetens, IMY, (tidigare Datainspektionen) webbplats kan du läsa mer om förordningen.

Besök Integritetsskyddsmyndighetens för att läsa mer

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

I de flesta fall när du som medlem får dina personuppgifter behandlade är den klubb du är medlem i personuppgiftsansvarig. SKK agerar i de fallen som personuppgiftsbiträde till den klubb vars medlemskap SKK administrerar. För att ta del av hur din klubb hanterar personuppgifter hänvisar SKK till aktuell klubbs hemsida.

Information om SKKs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med SKKs aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt ägarregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull/ar. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang.

Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK och SKKs samarbetspartners. Kontakta medlemsservice om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter

SKK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

SKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå.

Vi lagrar även personuppgifter på SKKs webbplatser och har du godkänt att dina uppgifter visas, syns dessa i exempelvis SKKs ägarregister och på Köpahund.se med mera. SKK publicerar även de personuppgifter som krävs för att redovisa prov-, tävlings- och utställningsresultat på SKKs webbplatser.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

SKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom uppfödarinformation, domare med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i Centralstyrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl.

Detsamma gäller vid ansökningar om kennelnamn, disciplinärenden eller registrering av valpkull. Dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna.

Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis.

Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar SKK och SKKs verksamhet kan denna text behövas revideras. SKKs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SKK behöver anpassa SKKs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering gjord 2020-02-12, se kursiv text.

Kontakt med SKK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SKKs medlemsservice. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SKKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SKKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SKK har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Adress

Svenska Kennelklubben
Medlemsservice, Box 771
191 27 Sollentuna

Tycker du att SKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Personuppgifterna, undantaget personnummer, kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice.

Kontakta medlemsservice

Telefon: 08-795 33 44
E-post: medlem@skk.se