Hälsoprogram för king charles spaniel

Hundrasen king charles spaniel omfattas av ett hälsoprogram för hjärtstatus. Här kan du läsa mer om vad det innebär om du vill använda din hund i avel.

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.

Hälsoprogram för hjärtstatus, nivå 1

King charles spaniel omfattas av ett hälsoprogram för hjärtstatus. Hälsoprogrammet har nivå 1 vilket innebär att hundarnas hjärtstatus registreras centralt och offentliggörs av Svenska Kennelklubben.

Det finns med andra ord inga krav på uppfödare av king charles spaniel att låta hjärtundersöka avelsdjur. För avelsrekommendationer avseende undersökningen, se Svenska king charles spanielklubbens webbplats.

Hur undersöks hundarna?

Hjärtat undersöks genom auskultation med fonendoskop, det vill säga genom att en veterinär lyssnar på hjärtat med ett speciellt instrument, och förekomst av biljud/blåsljud registreras centralt hos SKK.

Om hunden visar sig ha biljud/blåsljud när veterinär lyssnar med stetoskop över hjärtats hålrum indikerar det oftast ett hjärtfel som kronisk hjärtklaffsdegeneration, endokardos.

Lägsta ålder för officiell undersökning är 2 år.

Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras. Veterinären beställer intyg från SKK.

Mer om hälsoprogrammet

Hundens undersökningsresultat registreras och offentliggörs i Svenska Kennelklubbens, SKK, register oavsett utfall.

Om hunden vid en undersökning av veterinär visat sig ha biljud/blåsljud kommer detta resultat stå kvar i registret tills en formell överklagan gjorts och hunden undersökts igen utan anmärkning, ”hjärta u.a.”. Överklagandet ska ske skriftligen till SKK.

Den nya undersökningen ska därefter utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före undersökningen ska informeras om att undersökningen avser överklagande av tidigare diagnos.

Om man vill använda en utländsk, ej svenskägd hund i avel behöver hundens resultat från hjärtundersökning registreras i SKKs register.

Åberopas utländskt intyg för icke svenskägd hund ska kopia av intyget insändas till Svenska Kennelklubben, SKK, tillsammans med en anhållan om att intyget registreras.

SKK godkänner intyg enligt följande:

  • Nordiskt undersökningsresultat (ej Island) utfärdat på intyg som respektive land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel. Intyg ska vara utfärdat av veterinär, vilken kan anses inneha motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering - smådjur. Vilka dessa är framgår av aktuell förteckning på Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniels webbplats.
  • Undersökningsresultat från annat land än ovan nämnda utfärdat på intyg som aktuellt land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel och som uppfyller SKKs krav med avseende på innehåll. Intyget ska vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens - hjärta eller motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering - smådjur.
  • Undersökningsresultat utfärdat av ECVIM-CA Diplomats eller ECVIM-CA Residents inom kardiologi.