Hälsa hos Shar-Pei

Flera hälsoaspekter finns att beakta i aveln på hundrasen shar pei. En effekt av det är att SKK har infört ett hälsoprogram avseende ögonhälsa. En annan är att SKK arbetar med att informera och vägleda uppfödare i rasen hur de bör ta hänsyn till den rynkiga huden som kan orsaka ögonproblem och som har visat sig ha ett direkt samband med febersjukdomen SPAID.

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.

Hälsoprogram för shar pei

Ett officiellt hälsoprogram avseende ögonhälsa finns för hundrasen shar pei.

Hälsoprogrammet innebär att

  • avelsdjur får ej ha genomgått ögonoperation
  • från och med 2014-05-14 får hundar som eyetackats, oavsett vid vilken ålder detta genomförts, ej användas i avel och registreringsförbud gäller för valpar efter eyetackade föräldradjur
  • alla avelsdjur ska vara besiktigade på angivet intyg före parning vid en ålder av minst 18 månader, se blanketter längst ner på sidan
  • besiktningen ska vara utförd av för ändamålet utsedd veterinär

På intyget anges om hunden är utan anmärkning, har notering eller har anmärkning.

En hund med anmärkning bedöms inte uppfylla SKKs grundregler och Jordbruksverkets krav och ska inte användas i avel.

Om ägare låter undersöka hunden vid flera tillfällen ska på blanketten uppges att hunden är undersökt tidigare med uppgift om veterinär och datum. Se vidare information under Uppgifter på Avelsdata eller Hunddata.

Rynkig hud orsakar problem

En internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet och Broad Institute vid MIT och Harvard har upptäckt genen bakom hundrasen shar pei karakteristiskt rynkiga hud. Samma gen visade sig vara kopplad till en kronisk febersjukdom (SPAID) som ofta drabbar rasen.

Svenska Kennelklubbens avelskommitté har tagit fram ett uttalande avseende SKKs syn på hur avelsarbetet inom rasen måste bedrivas för att minska risken för ögonskador eller andra hälsoproblem relaterade till rasens förtjockade hud.

Avel får inte ske med hundar som uppvisar hälsoproblem i form av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det innebär att shar pei-hundar som uppvisar kliniska tecken på sjukdomen SPAID eller ögonskada orsakad av förtjockad hud/rynkighet inte får användas till avel.

Då de hälsoproblem som förekommer i rasen är nära kopplade till den förtjockade huden måste dessutom stor vikt i avelsarbetet läggas vid att det föds färre hundar med överdrivet förtjockad hud. Det innebär i praktiken att hundar med kraftigt förtjockad hud/stor grad av rynkighet ska uteslutas ur aveln. Individer med mindre förtjockad hud bör premieras och utnyttjas i avel mer än hitintills.

Genetiskt test för shar pei

Genetiskt test finns för det allvarliga sjukdomstillstånd hos hundar av rasen shar pei  Shar-Pei Autoinflammatory Disease, kallad SPAID.

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften BMC Genomics redovisas hur det nu är möjligt att med ett genetiskt test undvika avel på hundar som löper störst risk att både drabbas av och nedärva ett allvarligt sjukdomstillstånd som endast drabbar hundar av rasen shar pei.

 

Mer om hälsa hos shar-pei

  • DNA-test för SPAID

    Shar Pei Autoinflammatorisk Sjukdom (SPAID) är ett ärftligt tillstånd som definieras av återkommande episoder med feber och inflammation, utan känd patogen eller autoimmun orsak.

    Läs mer