Valordning

Kennelfullmäktige, KF, 2021 antog en stadgeändring som innebär att det numer finns en valordning som reglerar hur kandidater till SKKs Centralstyrelse, CS, måste nomineras för att vara valbara vid KF. Valordningen gäller endast val till CS. Val av revisorer, valberedning och Disciplinnämnd sker på samma sätt som tidigare.

Fyra border collie i olika färger sitter bredvid varandra

Vad gör valberedningen?

Valberedningen ska liksom tidigare lämna ett förslag till KF med val av Centralstyrelse. Enligt den nya valordningen ska valberedningen lämna två förslag, till skillnad från tidigare. Först lämnas ett preliminärt förslag till Centralstyrelsen som infogar det i den formella kallelsen till KF. Därefter följer den nomineringsperiod som beskrivs nedan.

Nomineringsperioden avslutas 14 dagar före KF. Valberedningen ska sedan, senast tio dagar före KF, lämna sitt slutliga förslag och presentera en lista över samtliga nominerade personer.

Vem kan nominera kandidater?

SKKs direkta medlemsorganisationer, det vill säga läns-, special- och verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom, har rätt att nominera kandidater till Centralstyrelsen. Utöver de kandidater som nominerats av medlemsorganisationerna kan valberedningen nominera ytterligare kandidater genom sitt förslag.

Hur nominerar man?

Nominering sker till valberedningen (valberedningen@skk.se) och ska innehålla den nominerades namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller vilka poster i Centralstyrelsen nomineringen avser. Det är viktigt att försäkra sig inför nomineringen om att den man nominerar också accepterar den eller de förtroendeposter nomineringen avser. En person som endast nominerats som andre vice ordförande är alltså inte valbar som ledamot eller suppleant.

Valberedningen bekräftar mottagandet av nomineringen och säkerställer att den nominerade är medlem. Nominering ska ske senast 14 dagar före Kennelfullmäktige.

Valberedningen tar löpande emot nomineringar, det är alltså inte nödvändigt att invänta den nomineringsperiod som infaller mellan det preliminära och slutliga förslaget.

En medlemsorganisation kan återta sin nominering av en person och ska då göra det innan sista tidpunkten för nominering. Det betyder att det är viktigt att respektive medlemsorganisation själv nominerar de personer de önskar ska vara valbara, även om personen redan är nominerad av någon annan.

Om det händer något oförutsett?

Om något oförutsett händer som innebär att det krävs ytterligare nomineringar kan valberedningen besluta om en extra nomineringsperiod. Sker något under KF som innebär att ytterligare nomineringar är nödvändiga kan KF öppna nomineringen, men endast på förslag av valberedningen.