Avelskommittén

Avelskommittén, AK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för avelsfrågor. Här hittar du bland annat Avelskommitténs mötesprotokoll, kontaktuppgifter och delegeringsordning.

Avelskommittén

Avelskommittén verkar för att avelsarbetet utvecklas efter de för SKK-organisationen gemensamma och övergripande riktlinjerna och stödjer vid behov ras- och specialklubbar i deras arbete med avelsfrågor. AK fastställer de av klubbarna utarbetade rasspecifika avelsstrategierna, RAS, och beslutar om exempelvis hälsoprogram, registreringsregler och andra bestämmelser som berör avelsarbetet. AK anordnar även konferenser och utbildning för klubbarnas avelsfunktionärer.

Mötesdatum 2024

15 januari
22 mars
22 maj
3-4 september
5 november

Ärenden som ska behandlas på AKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Kontakta Avelskommittén

E-post: ak@skk.se
Telefon: 08-795 30 48

Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
Linda Widebeck
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Avelskommitténs ledamöter

Karin Brostam Berglund, ordförande
Lars Ramberg, vice ordförande
Mikaela Sandbacka
Maija-Leena Eloranta
Elisabeth Rhodin
Maria Lönnhammar
Maria Dahlberg
Camilla Andersson
Liselott Ringman

Adjungerade

Helena Skarp, SKKs kansli
Anne Bucksch, SKKs kansli
Sofia Malm Persson, SKKs kansli
Petra Waleij, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Linda Widebeck, SKKs kansli 


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Avelskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Avelskommitténs syfte är att avelsarbetet utvecklas efter de för SKK-organisationens gemensamma och övergripande riktlinjer och att stödja ras- och specialklubbar i deras arbete med avelsfrågor.

Ur SKKs stadgar: ”samt att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”.

Arbeta med avelsfrågor samt säkerställa att dessa utvecklas i enlighet med rådande avelspolicy.

 • Avelspolicy
 • Grundregler, punkt 2:1-2:4
 • Fastställande av de rasspecifika avelsstrategierna, RAS
 • Hälsoprogram bl.a. inklusive RFG-S
 • Programförklaring om hållbar avel (”Att exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa”)
 • Registreringsregler
 • Normer för artificiell insemination
 • Uttalanden/policys inom kommitténs områden
 • Regler för utbetalning av bidrag för avelskonferenser
 • Mallar för olika dokument inom AKs ansvarsområde
 • Riktlinjer för att erkänna raser
 • Regler och vägledning gällande åtgärder för ökad genetisk variation

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer.

 • SKKs representant i FCIs Breeding Commission samverkar med och rapporterar till kommittén och CS
 • SKKs representanter som ingår i olika nationella råd organiserade av myndigheter rapporterar det som ligger inom AKs ansvarsområde till AK.
 • Uppfödarkommittén, bland annat följa och utvärdera konsekvenserna av SKKs Grundregler och registreringsregler.
 • Kommittén för Hundars Mentalitet, exempelvis texter i RAS och i registreringsregler
 • Exteriördommarkommittén, EDK, med att bland annat säkerställa samstämmighet mellan Svensk lagstiftning, SKKs avelspolicy, RAS, domarkompendier och exteriördomarutbildning samt implementering av BSI redovisning i avelsarbetet.
 • Lista de samarbeten som AK utser personer att delta inom.
 • Klubbar som berörs av frågor som hanteras inom AK i syfte att beslut ska vara väl förankrade.

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Fastställande av de rasspecifika avelsstrategierna, RAS
 • Arbete med riktlinjer och anvisningar vid tolkning av SKKs regelverk som ligger inom kommitténs ansvarsområde
 • Lämna dispens från fastställda rasvårdsprogram, registreringsregler och grundregler. Annan berörd kommitté ska automatiskt informeras om AK lämnar en dispens som berör den kommitténs ansvarsområde. Huvuddelen av prövning av enskilda överträdelser av grundregel 2:1 -2:4 görs av Uppfödarkommittén.
 • Bevilja dispens för registrering av hund som saknar komplett stamtavla eller registrering av klubb som SKK inte primärt samverkar med. Innan beslut ska samråd ske med berörd specialklubb.
 • Besluta om bidrag till klubbars utbildning av uppfödare i avelsfrågor.
 • Föreslå CS att besluta om medel till utvecklingsprojekt inom kommitténs ansvarsområde från SKKs Utvecklingsfond.
 • Besluta i ärenden som rör avelsspärr.
 • AK kan delegera beslutsrätten till SKKs avdelningen Avel & Hälsa i beslut som rör dispens från SKKs registreringsregler för enskild parning om både ras- och specialklubb tillstyrkt ansökan.

Inom kommittén ska Arbetsgruppen för Rashundars Sundhet verka med uppdrag att driva avelsfrågor som syftar till att uppfylla det som fastslås i SKKs programförklaring om hållbar avel och att exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa.

 • Hundarna ska kunna utföra för hundar naturliga beteenden.
 • Andningsvägar ska tillåta god andningsförmåga utan att kirurgiska ingrepp krävs.
 • En väl fungerande temperaturreglering.
 • Hudveck ska, om de förekommer, inte kräva särskild omvårdnad för att undvika inflammationer.
 • Ögonskador, entropion, cherry eye och/eller rinnande ögon ska uppmärksammas och bevakas.
 • Ryggraden ska utvecklas normalt.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Avelskommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

Avelsarbete

 • I enlighet med rådande avelspolicy arbeta med att höja kvaliteten i rashundspopulationerna.
 • Verka för att arbetet med rasspecifika avelsstrategier, RAS, hålls levande i avelsarbetet inom ras- och specialklubbar. Målet är att samtliga RAS ska vara reviderade löpande vart femte år.

Hälsoprogram

 • Verka för att hälsoprogram utformas med betoning på att öka andelen kliniskt friska och mentalt sunda hundar.
 • Utveckla och upprätthålla befintliga hälsoprogram och vid behov implementera nya alternativt avveckla hälsoprogram som inte längre fyller sitt syfte.
 • Verka för en internationell harmonisering av olika hälsoprogram.
 • Fortlöpande och i samråd med berörda specialklubbar utvärdera gällande särbestämmelser för respektive ras som gäller för att en valpkull ska kunna registreras.
 • I samverkan med Uppfödarkommittén medverka till att minska antalet regelöverträdelser avseende avelshundars hälsostatus.

Exteriör sundhet

 • Genom Arbetsgruppen för Rashundars Sundhets, AG RS, arbete säkerställa att exteriöra faktorer vid avel alltid ska främja god hälsa.
 • Utveckla strategier för att göra BSI till en viktig del i uppfödarnas avelsarbete.
 • Synliggöra faktabaserad information om vad avvikelser från en normal hundexteriör kan få för problem för våra hundar. 

Forskning, utbildning och kommunikation

 • Delta i forskningskonferenser och forskningsprojekt samt kontinuerligt följa aktuell forskning.
 • Följa forskning och utveckling avseende avelsfrågor nationellt och internationellt samt fortlöpande informera specialklubbarna.
 • Fortlöpande sprida kunskap om arbetet i kommittén, bl.a. sprida kunskap om kommitténs beslut genom journalistisk bevakning med bl.a. Hundsport Special som kanal.
 • Utforma och genomföra utbildning av avelsfunktionärer samt arrangera årliga konferenser för klubbar/avelsfunktionärer.
 • Ge stöd och information till ras- och specialklubbar i frågor som rör hälsoprogram och mentalitet, genetisk variation, inkorsningsprojekt och öppen stambok samt avelsfrågor i övrigt.

Nedan läggs de uppdrag till som formulerats utifrån Kennelfullmäktiges motioner, Länsklubbsfullmäktige samt den av KF antagna verksamhetsplanen 2024-25. Uppdragen läggs in med hänvisningar var de kommer ifrån.

Särskilda uppdrag från Kennelfullmäktige

 • Genomföra de uppdrag rörande röntgenavläsning som kan komma ur det arbete som den samrådsgrupp som KF beslutade om kommer fram till. (KF § 55)
 • Genomföra de uppdrag rörande registrering av hundar eller avkomma till hundar med icke godkänd färg som kan komma ur det arbete som den samrådsgrupp som KF beslutade om kommer fram till. (KF § 58)

Exteriör sundhet

 • Utifrån kompletterande direktiv från CS via AG-RS ta fram en handlingsplan och genomföra åtgärder som baseras på programförklaringen om hållbar avel (”Att exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa”)

Hälsoundersökningar

 • Inom ramen för Nordisk Kennelunion verka för att arbetet med att kvalitetssäkra olika metoder för hälsoundersökningar, t.ex. HD och ED, fortsätter.

Forskning, utbildning och kommunikation

 • Bereda material som kan fungera som stöd och hjälp för klubbarna i arbetet med RAS, och vid behov delta i möten med enskilda klubbar samt arrangera större möten med flera klubbar.
 • Bidra med informationsmaterial samt ansvara för de regelverk och styrdokument som tagits fram rörande avel, hälsa och mentalitet.
 • Stödja klubbarnas utbildning av uppfödare genom möjlighet till bidrag till avelskonferenser.
 • Arrangera minst tre digitala ras- och specialklubbsträffar under 2024 och 2025 i syfte att nå ut med aktuell och relevant information samt få återkoppling från ras- och specialklubbar.
 • Årligen arrangera helgkurser för klubbarnas avelsfunktionärer med målet att erbjuda ett utbildningstillfälle varje vinter/vår och vid behov även ett utbildningstillfälle per höst.
 • Genomföra avelsfunktionärsutbildning och grundutbildning för avelsfunktionärer.
 • Arrangera avelskonferens för klubbarnas avelsfunktionärer 2024 och 2025. 

IT-utveckling

 •  Avelsdata ska förnyas under perioden och kommittéen ska bistå i arbetet med att identifiera kortsiktiga och långsiktiga målsättningar med nya Avelsdata.
 • SKK ska utveckla stamboken för att möjliggöra kontrollerade inkorsningsprojekt (det så kallade x-registret), där beslut inom kommittén ska beaktas inom utvecklingsprojektet.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Avelskommittén

  Här hittar du protokollen från Avelskommitténs möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer
 • Dispensansökan för hund till avel

  En dispensansökan för hund till avel görs med syfte att tillföra värdefulla avelsdjur till rasen med avseende på exteriör, mentalitet/funktion, hälsa och/eller med hänsyn till genetisk variation.

  Läs mer
 • Avelskommitténs policyuttalanden

  Här kan du ta del av Avelskommitténs yttranden. Det kan vara uttalanden om till exempel god avelssed, förtydliganden av regler och exempel på tolkningar.

  Läs mer