Prov- och tävlingskommittén

Prov och tävlingskommittén, PTK, är Svenska Kennelklubbens fackkommitté för de prov- och tävlingsregler som inte avser utställning, mentalitet och jaktprov.

cocker spaniel tävlar i agility

Prov- och tävlingskommittén har i samråd med berörda specialklubbar det övergripande ansvaret för förekommande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde.

PTK ger råd och är behjälplig i arbetet om specialklubb önskar införa ny provform. Om specialklubb har önskemål om ändringar i regelverk, championatkrav respektive andra titlar inom PTKs ansvarsområde har kommittén beslutanderätt.

PTK följer svenska och internationella erfarenheter från olika prov- och tävlingsformer. Då djurens välfärd alltid har högsta prioritet bevakar PTK att etiska krav upprätthålls i samband med prov- och tävlingsverksamhet.

Mötesdatum 2024

22 februari
13 maj
15 augusti
11 november

Ärenden som ska behandlas på PTKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet. 

Kontakta Prov- och tävlingskommittén

E-post: ptk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00

Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté
Boa Strandberg
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Prov- och tävlingskommitténs ledamöter

Thommy Sundell, ordförande 
Ylwa Malmberg
Jonny Hedberg
Ann Awes
Beatrice Palm
Yvonne Fång
Magnus Andersson

Adjungerade

Susanna Hallgren, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Boa Strandberg, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Prov- och tävlingskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Att främja Sveriges prov- och tävlingsverksamhet nationellt som internationellt genom att bistå SKKs klubbar.

 • Det övergripande ansvaret för förekommande regelverk inom kommitténs verksamhetsområde, dvs prov- och tävlingsverksamhet som inte avser utställning, jaktprov, mentala prov-/beskrivningar.
 • Att ge råd och vara behjälplig i arbetet om specialklubb önskar införa ny prov- eller tävlingsform.
 • Att följa svenska och internationella erfarenheter från olika prov- och tävlingsformer. Då djurens välfärd alltid har högsta prioritet bevakar PTK att etiska krav upprätthålls i samband med prov- och tävlingsverksamhet.
 • Regler för agilitytävlingar
 • Regler för arbetsprov för sennenhund
 • Regler för nationella bruksprov
 • Regler för nationell anpassning av regelverk för IGP, IGP-FH, IPO-R, IPO-NS, Mondioring
 • Regler för dragprov, nordisk stil
 • Regler för lure coursing prov
 • Regler för lydnadstävling
 • Regler för polarhundsprov
 • Regler för rallylydnad
 • Regler för spårprov för blodhund
 • Regler för tjänstehundscertifikat
 • Regler för vallanlagsprov för bearded collie
 • Regler för vallhundsprov
 • Regler för vattenprov
 • Regler för freestyle/heelwork to music
 • Regler för nosework
 • Regler för kroppsvallare
 • Regler för SBK specialsök
 • SKK policy för djurhantering vid vallningsträning med hund
 • Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen
 • Regler och riktlinjer för konferenser för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare.

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer. Här anges vilka kommittén i första hand samarbetar eller samverkar med.

 • Ledamöterna i NKUs lydnads-, freestyle-, agility och rallylydnadskommittéer samverkar med och rapporterar till kommittén.
 • Ledamöterna i FCIs Commission for Utility Dogs, Obedience, Agility, Sighthound Sports, Rescue Dogs, Herding Dogs, Sledge Dogs, Dog Dancing, Rally Obedience, Mondioring och Canicross, samverkar med och rapporterar till kommittén och CS
 • Utställningskommittén

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Fastställa prov- och tävlingsregler efter samråd med specialklubb eller verksamhetsklubb.
 • Bevilja dispens från regelverk inom kommitténs ansvarsområde.
 • Tolkningsrätt av regler vid protester.
 • Om kontroll av prov-/tävlingsreglernas upprätthållande.
 • Om att genomföra dopingprovtagning.
 • Ändring av särbestämmelser och championatregler respektive andra titlar/beteckningar inom kommitténs ansvarsområde.
 • Att pröva special- eller verksamhetsklubbs disciplinära åtgärder mot domare.
 • Att besluta om bidrag till special- eller verksamhetsklubbs domarkonferenser inom kommitténs ansvarsområde.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Prov- och tävlingskommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

 • Att i samråd med berörd specialklubb eller verksamhetsklubb ha det övergripande ansvaret för de regelverk som sorterar under kommittén.
 • Att ansvara för att prov- och tävlingsregler stödjer utvecklingen av rasspecifika egenskaper och/eller stödjer angelägna samhällsengagemang och aktivering med hund.
 • I syfte att tillhandahålla ett brett utbud av hundsporter som ett stöd i aveln och för att möjliggöra möten mellan medlemmar med samma intresse ska kommittén:
  – Biträda klubbar som önskar införa nya prov-/tävlingsformer för sina raser eller hundsporter.
  – Arbeta för att prov- och tävlingsverksamhet som vunnit intresse hos medlemmarna och som ännu inte bedrivs inom SKK finner en lämplig klubb som ansvarar för respektive prov- och tävlingsverksamhet.
  – Att stödja special- och verksamhetsklubbar samt avtalsklubbar i deras arbete med berörd hundsport.
 • Att på plats följa internationella mästerskap inom kommitténs ansvarsområde som genomförs i Sverige.
 • Vid behov, följa övriga prov anordnade av specialklubb respektive verksamhetsklubb inom kommitténs ansvarsområde.
 • Att följa svenska och internationella erfarenheter av olika prov- och tävlingsformer samt dressyrmetoder inom kommitténs ansvarsområde. Detta ska bland annat göras genom att:
  – Kontinuerligt följa upp de rapporter som SKKs representanter i FCIs kommissioner obligatoriskt lämnar efter varje internationellt möte
  – Följa utvecklingen av olika dressyrmetoder som tillämpas och verka aktivt för att sådant som strider mot SKKs policy relation människa - hund inte ges möjlighet att etablera sig i landet.
  – Stödja det nordiska och internationella samarbetet inom kommitténs område.
 • Bevaka djurskyddsaspekter och etiska aspekter vid prov- och tävlingsverksamhet, bland annat inom vallhunds- och skyddshundsverksamheten, så att de lever upp till de krav som djurskyddslagen ställer och att hundars välfärd alltid har högsta prioritet.
 • Tillse att de policydokument som berör vallhunds- och skyddshundsverksamheten, hålls uppdaterade och sprids till berörda.
 • Att följa utveckling och verksamhet inom numerärt små rasspecifika prov- och tävlingsformer inom kommitténs ansvarsområde.
 • Säkerställa tillgången till kompetenta domare och funktionärer för de olika hundsporterna för att få en väl fungerande hundsport.
 • Stödja klubbar inom kvalitetsarbetet med domare och funktionärer.
 • Stödja olika provformer som riktar sig till ungdomar.
 • Verka för en ökad tillgänglighet till SKKs olika verksamheter för personer med olika typer av funktionsvariationer.
 • Arbeta med att förenkla championat- utställnings-, prov och tävlingsreglerna.
 • Stödja nya prov- och tävlingsformer som är under utveckling och vid behov granska och fastställa förslag till nya regelverk.
 • Att fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete.
 • Följa upp huruvida klubbarna anser att de efterlever en god kvalité på sina domare.
 • Följa upp arbetet med införandet av provformen dragprov barmarkstil som officiell provform.
 • Påbörja arbetet med regelrevideringen som kommer ske 2027 samt stötta klubbarna i revideringsprocessen.
 • Fortsätta stödja klubbarna som är huvudmän för de allmänna hundsporterna att i de fall de vill låta en juridisk person arrangera officiella tävlingar och prov.
 • Stödja klubbar som arrangerar nordiska och internationella mästerskap, bland annat vid arrangemanget av det nordiska mästerskapet i rallylydnad 2024 och det nordiska mästerskapet i freestyle och heelwork to music 2025. 

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Prov- och tävlingskommittén

  Här hittar du protokollen från Prov- och tävlingskommitténs möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer