Policy för kastrering av hund

Det har blivit vanligare att hundar kastreras i Sverige, det vill säga att man kirurgiskt avlägsnar hundens testiklar eller äggledare, eller kemiskt tillför ett hormonpreparat. Svenska Kennelklubben anser inte att kastrering ska utföras rutinmässigt.

Svenska Kennelklubben, SKK, anser inte att kastrering av hund ska utföras rutinmässigt. Det minskar avelsbasen och leder till sämre möjlighet att avelsutvärdera hundar, vilket behövs för att kunna påverka mentalitet och andra egenskaper genom välplanerad avel. Vi är måna om vår svenska tradition att träna och utbilda våra hundar för att säkerställa en god relation mellan hund, hundägare och omvärlden.

Leder till minskad avelsbas

Att kastrera en hund kirurgiskt innebär att man avlägsnar testiklar eller äggledare och på så vis gör hunden steril. Med färre hundar som kan användas i avel krymper avelsbasen, vilket innebär utmaningar för långsiktig och hållbar hundavel, speciellt i hundraser med små populationer.

Sämre möjlighet till avelsutvärdering

Det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder eftersom det innebär att möjligheten att utvärdera hundarnas egenskaper rättvist går förlorad. Det kan exempelvis handla om hälsa, mentalitet, exteriör och arbetsförmåga.

Mentalitet ska förändras med avel

Förändring av hundars mentalitet och andra egenskaper bör ske genom välplanerat avelsarbete. Att försöka förändra beteenden genom rutinmässig kastration stöds därför inte av SKK. Det är viktigt att rasklubbar och uppfödare ger valpköpare relevant information om den aktuella hundrasens mentalitet, beteende och aktiveringsbehov innan köp för att förebygga relationsproblem.

Träning och utbildning för en god relation

Vi ska vara måna om vår svenska tradition att utbilda och träna hund, för att på så vis säkerställa en god relation mellan hund, hundägare och omvärld. Det är att betrakta som en mycket negativ utveckling om den ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Kastrering ska föregås av diskussion

I de fall hundägaren överväger att kastrera sin hund ska åtgärden föregås av en diskussion initierad av veterinären angående såväl fördelar som nackdelar med ingreppet. Det kan förstås finnas medicinska skäl som motiverar kastrering av hunden. Om avsikten istället är att försöka att komma tillrätta med ett problembeteende hos hunden bör hundägaren rådgöra med någon som har stor kompetens om hundars beteende. Risken är annars att kastrationen ger motsatt effekt.

Sällsynt med lösdrivande hundar

I många länder är kastration av hundar en metod för att lösa problem med lösdrivande och ägarlösa hundar. I Sverige är sådana hundar mycket sällsynta och därför heller inget argument för kastration.