SKKs etiska riktlinjer

Här kan du läsa Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer som är beslutade av SKKs Centralstyrelse.

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation – är samlingsnamnet för de länsklubbar, special- och rasklubbar, ungdomsorganisation och avtalsanslutna rasklubbar som ingår i organisationen.

Allmänt

Svenska Kennelklubben, SKK, har ett ansvar för hunden och en stor del av den verksamhet med hundar som bedrivs i vårt land.

Vår strävan är att skapa och vidmakthålla bra förutsättningar för hunden och hundägandet såväl som goda relationer mellan omvärlden, hundar och hundägare.

Andan inom vår organisation ska präglas av eget ansvarstagande och respekt för såväl hunden som medlemmar, uppfödare, förtroendevalda och övriga funktionärer samt allmänheten.

SKK anser

  • att alla hundar har rätt till goda levnadsvillkor.
  • att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv.
  • i enlighet med Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur att människan har en moralisk förpliktelse att respektera alla levande varelser och ta hänsyn till att sällskapsdjur har ett särskilt förhållande till människan. Vidare anser vi att sällskapsdjuren har stor betydelse för människans livskvalitet och därmed är av värde för samhället.

För att säkerställa att vi uppfyller våra föresatser bedriver SKK en omfattande egenkontroll. Organisationens kennelkonsulenter har till uppgift att besöka medlemmar och uppfödare och aktivt ge råd och stöd samt verka för en god hundhållning.

Avel

Avel och uppfödning av rashundar är förutsättningen för SKK och insikten om detta ska avspeglas i vår verksamhet. De hundar som föds idag kommer att påverka vilka hundar vi har i framtiden. Därför är avel med en tydlig inriktning på en långsiktig och hållbar utveckling av rashundarna ett viktigt mål för SKKs verksamhet.

Europakonventionen om skydd för sällskapsdjur utgör ett av fundamenten för SKK-organisationen. I arbetet med hundavel intar därför konventionens intentioner en central position. Det medför bland annat att arbetet med att motverka trender som innebär exteriöra eller mentala överdrifter hos hundar är prioriterat.

Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och SKKs grundregler.

Inom SKK har vi utarbetat rasspecifika avelsstrategier i syfte att:

  • prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar
  • prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav
  • prioritera avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman

SKK arbetar för att ge klubbar, uppfödare och hanhundsägare verktyg, metoder och modeller för att aveln ska kunna bedrivas i enlighet med ovanstående intentioner.

Hunden fyller många viktiga funktioner och SKK vill verka för att den svenska hundpopulationen tillgodoser de behov som enskilda hundägare, samhälle, myndigheter och organisationer har.

Kunskap och utbildning

Forskning och utbildning genererar kunskap som är viktig om vi ska kunna leva upp till våra föresatser. SKK har därför ett ansvar för att informera och sprida kunskap om bland annat avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning, om hundens beteende, dess fostran, utbildning, vård och samhällsnytta. Detta ser vi som en försäkran för att våra hundar ska få en god omsorg och skötsel samt att nästa generation hundar föds med de allra bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Tränings-, prov-, utställnings- och tävlingsverksamhet

Inom SKK arbetar vi för att främja och utveckla goda former av kynologisk provverksamhet och hundsport.

Utbildning och träning av våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och förare. För SKK är det därför självklart att all hunddressyr ska bedrivas med positiva träningsmetoder. Varje hund ska behandlas väl och handhas utifrån sina individuella förutsättningar.

Prov-, utställnings- och tävlingsverksamheten inom organisation får aldrig åsidosätta omsorg om hunden och dess välbefinnande.

Organisation

Inom SKK och medlemsorganisationerna arbetar vi utifrån demokratiska principer och tillämpar representativ demokrati. Vi anser att det är viktigt att varje medlem kan göra sin röst hörd. Genom val av funktionärer och förtroendevalda får den enskilde möjlighet att påverka organisationens inriktning/utveckling.

Internationellt

Hundsport och hunduppfödning bedrivs internationellt. Det är därför viktigt att SKK, företrädesvis genom den internationella organisationen FCI, aktivt är med och påverkar den internationella utvecklingen och verksamheten utifrån SKKs synsätt och värderingar.

Miljöhänsyn

SKKs miljöpolicy beskriver hur vårt arbete ska bedrivas för minsta negativa miljöpåverkan. Miljöhänsyn ska integreras som en naturlig del i all verksamhet.

Källor: 
SKKs grundregler
SKKs avelspolicy
SKKs registreringsregler
SKKs kommittéer, delegeringsordning
SKKs policy för relationen människa-hund
SKKs miljöpolicy
SKKs utställnings- och championatregler