Prcd-PRA

Raser: australian cattledog, chesapeake bay retriever, cocker spaniel, finsk lapphund, labrador retriever, lapsk vallhund, nova scotia duck tolling retriever, perro de agua español, pudel (mellan-, dvärg-, och toy) svensk lapphund, och yorkshireterrier.

Laboratorium: Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics. Observera att OptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA (med undantag för pudel och retrieverraser under ytterligare en tid).  

Sjukdomen

PRA (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med pcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

DNA-test

Amerikanska forskare har identifierat genen som orsakar prcd-PRA hos ett antal hundraser. Det är viktigt att veta att inte alla sjukdomar som drabbar näthinnan är PRA, och att alla PRA-sjukdomar inte är prcd-formen av PRA. Det genetiska testet för prcd-PRA är därför bara informativt för prcd-PRA, inte för någon av de andra typerna av PRA. 

Hälsoprogram med krav på DNA-test för prcd-PRA

Pudel (mellan-, dvärg- och toy)

Ur SKKs Avelskommittés protokoll 3/2007 § 95:

”Förelåg ansökan från Svenska Pudelklubben om nytt hälsoprogram gällande ögon för pudel toy, dvärg och mellan.

Beslöt AK att bifalla ansökan i vissa delar, innebärande Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Undersökningsresultatet ska föreligga före parning. Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i ael är alltid ett brott mot SKKs grundregler.

Beslöt AK vidare att utvecklingen i rasen avseende prcd-PRA ska följas kontinuerligt av klubben och en utvärdering göras om två år. Betonade AK klubbens ansvar för att en kraftig informationsinsats görs, bl a om vikten av att ögonlysa äldre djur.”

Beslutet trädde i kraft 2008-01-01. 

Svensk lapphund

För hälsoprogram avseende prcd-PRA hos svensk lapphund gäller följande:

  • Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri.
  • DNA-testad anlagsbärare får användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri.
  • Affekterad hund beläggs med aelsspärr, vilken ej kan hävas.
  • Att använda affekterad hund i ael är alltid ett brott mot SKKs grundregler.
  • Registreringsförbud för avkomma efter hanhund med 25 eller fler avkommor.
  • Utvecklingen i rasen gällande prcd-PRA ska av klubben följas kontinuerligt och en utvärdering göras vartannat år.

Övriga raser med central registrering av prcd-PRA

Den centrala registreringen för dessa raser påverkar inte gällande bestämmelser för registrering av valpkull. Att i avel använda genetisk affekterad hund (affected) det vill säga hund som har eller riskerar att utveckla prcd-PRA är dock alltid ett brott mot SKKs grundregler och Jordbruksverkets föreskrifter. Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärare (carrier) med varandra. 

Instruktion för prcd-PRA

SKKs DNA-remiss remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Laboratoriets remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Blod- eller salivprov skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till aktuellt laboratorium. Provsvar skickas sedan från  laboratoriet till hundägaren. SKKs remiss tillsammans med kopia på certifikatet/provsvaret skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.

Rutiner för hund ögonlyst med PRA

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver olika forskningsprojekt kring ögonsjukdomen progressiv retinal atrofi (PRA). Syftet är att ta reda på hittills okända genetiska orsaker till PRA. SLU tar därför tacksamt emot blodprover från alla hundar som har fått diagnosen PRA oavsett vilken ras det gäller. Ytterligare information finns på hemsidan.