Hälsoprogram för cavalier king charles spaniel

Hundrasen cavalier king charles spaniel omfattas av ett hälsoprogram för hjärtstatus. Här kan du läsa mer om vad det innebär om du vill använda din hund i avel.

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.

Hälsoprogram för hjärtstatus, nivå 3

Hälsoprogrammet för cavalier king charles spaniel utvecklades med målet att minska förekomsten av kronisk hjärtklaffsdegeneration, endokardos. Det reviderades under 2016 och det hälsoprogram som beskrivs nedan trädde i kraft 1 januari 2017.

Hälsoprogrammet för hjärtatus hos cavalier king charles spaniel har nivå 3 vilket innebär att hundarnas hjärtstatus måste undersökas innan hundarna får användas i avel och att resultatet ska registreras centralt och offentliggörs av Svenska Kennelklubben.

Hälsoprogram för cavalier king charles spaniel from 2017-01-01

Sedan den 1 januari 2017 gäller följande hälsoprogram för rasen (se även SKKs Registreringsregler).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg om hjärta utan anmärkning, u.a. Intyget får ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år.

Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får blåsljud kan användas i avel.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder (föräldradjuret själv avelsspärras). Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder får ej användas i aveln (avelsspärras).

Registreringsförbud för avkomma efter hanhund, yngre än 6 år, som redan använts till 5 kullar. Hanhund, som vid en ålder av lägst 6 år, vid förnyad undersökning har officiellt intyg om hjärta u.a tillåts ytterligare kullar förutsatt att giltigt hjärtintyg finns.

Mer om hälsoprogrammet

Hjärtat undersöks genom auskultation med fonendoskop, det vill säga genom att en veterinär lyssnar på hjärtat med vad som i dagligt tal kallas för stetoskop, och förekomst av biljud/blåsljud registreras centralt hos SKK.

Om hunden visar sig ha biljud/blåsljud när veterinär lyssnar med stetoskop över hjärtats hålrum indikerar det hos dessa raser oftast ett hjärtfel som kronisk hjärtklaffsdegeneration, endokardos.

Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras. Veterinären beställer intyg från SKK.

Hundarnas hjärtstatus måste vara  undersökt vid parningstillfället, så att uppfödaren har underlag att bedöma djurens lämplighet för avel.

I korthet gäller att:

  • Avelsdjur ska vara minst fem år gamla och efter denna ålder ha intyg om ”hjärta u.a.” Undersökningen ska vara gjord efter femårsdagen.
  • Avelsdjur får användas före fem års ålder om avelsdjurets båda föräldrar har ”hjärta u.a.” baserat på intyg från undersökning gjord efter fem års ålder. Avelsdjuret själv ska ”hjärta u.a.” enligt intyg från undersökning gjord efter fyllda tre år.
  • Avelsdjur ska vid parningsdatum ha intyg om ”hjärta u.a.” som inte är äldre än 12 månader.
  • Avelsdjur vars ena eller båda föräldrar får blåsljud före fem års ålder får inte användas i avel. SKK avelsspärrar samtliga valpar som redan finns registrerade till föräldradjur som fått blåsljud före fem års ålder.
  • Hanhund som har intyg om ”hjärta u.a.” baserat på undersökning genomförd på åttaårsdagen eller senare, men vid senare undersökning konstaterats ha blåsljud, får utan förnyad undersökning användas i avel. Observera att hanhund som har ”hjärta u.a.” efter åtta års ålder måste ta nya intyg varje år, till dess att hunden konstaterats ha blåsljud, för att få fortsätta att gå i avel.
  • Hanhund får användas till maximalt 5 kullar innan han fyller 6 år. För att få ta en sjätte kull måste hanen alltid kunna uppvisa ett intyg ”hjärta u.a.” från undersökning genomförd efter fyllda 6 år.

Specialklubben för cavalier king charles spaniel, SCKCS, rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen, tills hunden får biljud/blåsljud, även om hunden inte längre används i avel. Det finns ett samband mellan avkommans hjärtstatus och den ålder då föräldradjuren haft hjärtstatus utan anmärkning (u.a.) vilket ligger till grund för rekommendationen.

Det är uppfödarens skyldighet att före parning informera sig om vilka undersökningsresultat som finns registrerade hos SKK. Detta är speciellt viktigt att tänka på om avelsdjuret är under fem år och därför beroende av att föräldradjuren har giltiga intyg om ”hjärta u.a.” från undersökningar genomförda efter fyllda fem år. Det är också uppfödarens skyldighet att försäkra sig om att den hanhund som används inte redan fått fem kullar före sex års ålder. Var noga med att kontrollera med hanhundsägaren att det inte finns parningar gjorda som ännu inte resulterat i registrerade valpar.

Hanhundsägare måste självfallet vara noga med att inte upplåta en hane för parning som redan fått/kommer att få fem kullar innan sex års ålder. Observera att även valpar födda i annat land kan komma att klassas som en kull om någon av dem importeras till Sverige.

Observera att hälsoprogrammet utgör en miniminivå – en hund som uppfyller kriterierna i hälsoprogrammet men exempelvis har flera nära släktingar (t ex kullsyskon eller avkommor) som fått blåsljud i tidig ålder är inte ett lämpligt avelsdjur. Närmare rekommendationer kring avel finns i rasens avelsstrategi (RAS). Du hittar den i vår hundrasguide

De formella kraven vid registrering återfinns i SKKs Registreringsregler. Dispens från gällande regler kan i undantagsfall beviljas om synnerliga skäl föreligger. Dispensansökningar behandlas efter skriftlig framställan till Svenska Kennelklubbens avelskommitté.

Om man vill använda en utländsk, ej svenskägd hund i avel behöver hundens resultat från hjärtundersökning registreras i SKKs register.

Åberopas utländskt intyg för icke svenskägd hund ska kopia av intyget insändas till Svenska Kennelklubben, SKK, tillsammans med en anhållan om att intyget registreras.

SKK godkänner intyg enligt följande:

  • Nordiskt undersökningsresultat (ej Island) utfärdat på intyg som respektive land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel. Intyg ska vara utfärdat av veterinär, vilken kan anses inneha motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering - smådjur. Vilka dessa är framgår av aktuell förteckning på Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniels webbplats.
  • Undersökningsresultat från annat land än ovan nämnda utfärdat på intyg som aktuellt land använder vid hjärtundersökning av cavalier king charles spaniel och som uppfyller SKKs krav med avseende på innehåll. Intyget ska vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens - hjärta eller motsvarigheten till svensk djurslagsspecialisering - smådjur.
  • Undersökningsresultat utfärdat av ECVIM-CA Diplomats eller ECVIM-CA Residents inom kardiologi.

Hundens undersökningsresultat registreras och offentliggörs i Svenska Kennelklubbens, SKK, register oavsett utfall.

Om hunden vid en undersökning av veterinär visat sig ha biljud/blåsljud kommer detta resultat stå kvar i registret tills en formell överklagan gjorts och hunden undersökts igen utan anmärkning, ”hjärta u.a.”. Överklagandet ska ske skriftligen till SKK.

Den nya undersökningen ska därefter utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före undersökningen ska informeras om att undersökningen avser överklagande av tidigare diagnos.