Föreningskommittén

Föreningskommittén, FK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för översyn och handläggning av SKKs och medlemsorganisationernas stadgar.

Föreningskommittén

Föreningskommittén, FK, bevakar frågor som är av föreningsteknisk karaktär inom SKK-organisationen. Kommittén ansvarar för att ta fram och se över hjälpmedel i föreningsteknik för klubbar samt bistår med att tolka förekommande stadgar vid tvister eller oklarheter.

Föreningskommittén följer också utvecklingen av hur specialklubbar och avtalsanslutna klubbar är organiserade samt beslutar om specialklubbstillhörighet för nya raser i samråd med inblandade klubbar.

Mötesdatum 2024

8-9 februari
13 mars
22 april
30 maj

Ärenden som ska behandlas på FKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Års- och fullmäktigemöten 2024

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har beslutat att det ska vara tillåtet att genomföra årsmötet digitalt även under hela 2024. Dispens gäller sedan tidigare för 2022 och 2023.

Föreningskommittén har den 17 februari 2022 beslutat att ändra sitt tidigare förbud mot att anordna hybridmöten, istället gäller en stark avrådan från hybridmöten.

Läs vad som gäller för Digitala års- och fullmäktigemöten

Vill ni ha hjälp av en van mötesordförande vid årsmötet, se Föreningskommitténs lista med kontaktuppgifter till personer med hög kompetens att leda ett årsmöte. 

Kontakta Föreningskommittén

E-post: fk@skk.se
Telefon: 08-795 30 01

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
Ida Lundqvist
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Föreningskommitténs ledamöter

Anneli Hultman, ordförande
Torbjörn Håkansson
Jonas Öhrn
Lena Larsson
Henrik Pettersson
Annelie Finnebäck

Adjungerade

Agneta Lönn, SKKs kansli
Therese Palm, Sveriges Hundungdom
Katarina Swahn, Svenska Brukshundklubben

Kommitténs sekreterare

Ida Lundqvist, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Föreningskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt.

Föreningskommittén har det övergripande ansvaret för förenings- och demokratifrågor inom SKK-organisationen.

Föreningskommittén ansvarar för översyn och ändringar av Svenska Kennelklubbens och medlems-organisationernas stadgar. Kommittén ska även bevaka och följa upp förenings- och demokratifrågor inom SKK-organisationen.

 • Avtal för delegering av ras- och/eller verksamhetsansvar samt anslutning av klubb till SKK
 • Föreningspaketet med tillhörande Frågebanken
 • SKKs stadgar
 • Stadgar för länsklubb och lokal kennelklubb
 • Typstadgar för klubbar inom SKK-organisationen
 • SKKs medlemsorganisationer
 • Prov- och tävlingskommittén
 • Jakthundskommittén
 • Standardkommittén
 • Utbildningskommittén
 • Avelskommittén

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändigt med andra kommittéer.

SKKs Centralstyrelse har delegerat beslutsrätt till kommittén enligt nedan:

 • Tolka stadgar inom SKK-organisationen vid tvister eller oklarheter, kommittén har rätt att bevilja dispens från direkta medlemsorganisationers stadgar.
 • Rätt att fastställa stadgar för direkta medlemsorganisationer efter begäran från berörd klubb.
 • Besluta om klubbtillhörighet för nya raser i samråd med SKK/AK och relevant specialklubb eller avtalsansluten klubb samt vid behov samråda med SKK/JhK.
 • Besluta om klubbtillhörighet för nya hundsporter och vid behov samråda med SKK/PtK.
 • Företräda de avtalsanslutna klubbarna vid anmälan till SKKs Disciplinnämnd.
 • Följa utvecklingen av hur SKKs medlemsorganisationer är organiserade.
 • Föreslå CS ändringar i SKKs, länsklubbarnas och lokala kennelklubbars stadgar samt typstadgar för klubbar inom SKK-organisationen när så behövs.
 • Bereda ansökningar rörande begäran om special- eller verksamhetsklubbs-status samt ansökningar om anslutning av avtalsansluten klubb.
 • Vid behov föreslå CS förändringar kopplat till kommitténs ansvarsområde.
 • Stödja de klubbar som har en konkurrerande klubb utanför SKK-organisationen.
  Ansvara för SKKs föreningskonsulenter.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Föreningskommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Ge stöd till klubbar som önskar en sammanslagning där liknande ras och/eller verksamhetsinriktning bedrivs.
 • Föra dialog med SKKs avtalsanslutna klubbar.
 • Upprätthålla en aktuell adresslista för de avtalsanslutna ras- och verksamhetsklubbarna.
 • Där så är möjligt delegera ansvar för nya raser till lämplig specialklubb.
 • Årligen inventera de raser som saknar klubbtillhörighet inom SKK i syfte att delegera rasansvar till lämplig specialklubb. Vid behov ska kommittén inför sådan delegation samråda med andra kommittéer.
 • Vidhålla och uppdatera kunskapen för styrelsefunktionärer.
 • Tillhandahålla kontinuerliga fysiska såväl som digitala distansutbildningar i föreningskunskap.
 • Söka nya former för att öka intresset för föreningskunskap, särskilt för att engagera fler yngre medlemmar i föreningsarbetet.
 • Sprida kunskap om kommitténs arbete.
 • Ansvara för och stödja SKKs föreningskonsulenter samt årligen samla dessa för utbildning och erfarenhetsutbyte.
 • Genomföra de ändringar av SKKs stadgar som beslutades på KF 2023.
 • Följa upp om nya propositioner ska läggas till KF 2025 angående de stadgeändringsförslag som inte gick igenom då de inte fick kvalificerad majoritet.
 • Remissbehandla och färdigställa avtal för avelsansvar. 
 • Permanenta möjligheten till digitala års-, medlems- och fullmäktigemöten genom att färdigställa nya typstadgar.
 • Fortsätta utveckla digitala utbildningar för funktionärer.
 • I samarbete med medlemsorganisationerna ta fram en ”ungdomsledarcertifiering” för funktionärer inom SKK.
 • Under perioden ska en särskild utbildning för kassörer i SKKs medlemsorganisationer färdigställas.
 • Bedriva ett arbete att samla, konsolidera, modernisera och digitalisera den kunskap som idag finns i SKKs föreningspaket, frågebank samt boken Föreningsteknik.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Föreningskommittén

  Här hittar du protokollen från Föreningskommitténs möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer
 • Föreningskonsulenter

  Föreningskommittén har vid sitt möte den 8–9 februari 2024, SKK/FK nr 1–2024, § 12, beslutat att avsluta uppdraget för föreningskonsulenterna i sin nuvarande form, kvarstår något uppdrag kommer detta att genomföras. Kommittén kommer att göra en utvärdering och översyn av verksamheten.

  Läs mer