Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD-K, hade ansvar för allt det som omfattas av SRD och hanteringen av detta.

Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Kommitténs uppgift var att bevaka utvecklingen hos våra svenskfödda rashundar och verka förebyggande för uppkomsten av överdrifter, både exteriöra och mentala, och motverka redan uppkomna överdrifter.

En viktig del av arbetet som kommittén utförde var att arbeta för att SRDs (nu mer BSIs) intentioner skulle vara en naturlig del i arbete som våra exteriördomare utför. Samarbetet med våra ras- och specialklubbar var också en viktig del, framförallt när SRD reviderades. SRD, RAS och domarkompendier samt olika former av rasanpassade åtgärder riktade mot domare och uppfödare utgjorde viktiga verktyg i detta arbete.

SRD är ett nordiskt samarbete och det engelska namnet på dokumentet är Breed Specific Instructions, BSI.

Kommittén rapporterade till SKKs centralstyrelse och hade samverkan och kunskapsutbyte med framför allt Domarkommittén och Avelskommittén. Kommittén var även representerad i Nordisk kennelunions arbetsgrupp för BSI.

SRD-K tog över arbetet med SRD och det som innefattas av detta, vilket tidigare hanterades av kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS.


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om de ansvarsområden, samarbeten och besluträtter som Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar hade.

Främja att bedömning vid utställning sker utifrån hälso- och sundhetsaspekter samt rasstandard och därigenom motverka exteriöra och mentala överdrifter. I detta arbete ska hundens välfärd alltid sättas i första hand och hälsa alltid prioriteras.

Motverka exteriöra och mentala överdrifter hos rashundar.

Om det finns regelverk som kommittén ansvarar för anges de här. Inom ansvarsområdet ingår att utarbeta riktlinjer och anvisningar av desamma. Reglerna ska utformas på ett lättförståeligt sätt.

 • Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD
 • NKU Breed Specific Instructions, BSI

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer.

Här anges vilka kommittén i första hand samarbetar eller samverkar med.

 • Domarkommittén
 • Utställningskommittén
 • Avelskommittén
 • Kommittén för Hundars mentalitet
 • Arbetsgruppen för rashundens sundhet
 • NKU BSI grupp

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Förhandlingsramar för SKK/SRD-K representanter i NKU BSI Group
 • Preliminär version av NKU/BSI
 • Administrativa rutiner för arrangörer och domare kring SRD arbetet

Kommitténs uppdrag

Nedan återges de uppdrag kommittén hade att verkställa under 2022-2023 på uppdrag av CS, vilka utgår från KF samt Länsklubbsfullmäktige.

De kontinuerliga uppdragen bör specificeras i vad som ska genomföras/uppnås under kommande period.

 • Utbilda och sprida kunskap för att främja exteriör sundhet och motverka exteriöra överdrifter hos rashundar.
 • Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av exteriöra överdrifter hos hund.
 • Fortlöpande utvärdera inkomna SRD rapporter och vid oklarheter kontakta berörd domare.
 • Årligen begära in sammanställningar från specialklubbar med SRD listade raser som sammanställs utifrån SRD rapporter och skrivna kritiker. Dessa sammanställningar ska även delges Avelskommittén och Domarkommittén.
 • Fortlöpande tillsammans med ras- och specialklubbar utvärdera raser som finns listade i SRD och skälen för det.
 • Sprida kunskap om erfarenheterna från SRD till tjänstgörande domare.
 • Ansvara för den nordiska samverkan rörande NKU/BSI samt följa den nationella och internationella debatten inom arbetsgruppens ansvarsområde och där behov finns, delta i den.
 • Hålla sig uppdaterad om utomnordiska motsvarigheter till NKU/BSI och utvärdera vilket behov det finns i Norden att beakta dessa bedömningar.
 • Hålla sig uppdaterad gällande forskning som gäller hundars exteriöra och mentala överdrifter och sprida detta till berörda parter så att åtgärder kan vidtas.
 • Stödja Domarkommitténs arbete med att granska domarkompendier gällande motverkande av exteriöra och mentala överdrifter.
 • Stödja Avelskommitténs granskare av Rasspecifika avelsstrategier, RAS, i de delar som rör exteriör.
 • I samarbete med NKU BSI-grupp ta fram förlag på en reviderad version av SRD/BSI med målsättning att den ska börja gälla 2024

- Revideringsarbetet ska utgå från SRD-kommitténs syfte, dvs ”främja att bedömning vid utställning sker utifrån rasstandard samt hälso- och sundhetsaspekter och därigenom motverka exteriöra och mentala överdrifter. I detta arbete ska hundens välfärd alltid sättas i första hand och hälsa alltid prioriteras.

- Berörda special- och rasklubbar ska involveras i revideringsarbetet.
SKK/SRD-K representanter i NKUs BSI-grupp har mandat att förhandla inom givna ramar.

- Arbetet ska bedrivas på en faktabaserad grund, exempelvis underlag från SRD-rapporter, enkätsvar från domare och försäkringsstatistik.

- SKK/CS ska ge klartecken för slutdokumentet innan det fastställs i NKU.

- SKKs representanter i NKUs BSI-grupp ska utgöras av lämpliga ledamöter i SKKs SRD-K.

 

 • Ta fram förslag på åtgärder för att SRDs intentioner ska få en större effekt i domarnas bedömning.
 • Stödja Domarkommitténs planeringsarbete inför den generella domarkonferensen 2024 i de delar som berör motverkande av exteriöra och mentala överdrifter.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Kommittén för särskilda domaranvisningar

  Här hittar du protokoll från Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Du hittar även protokoll och minnesanteckningar från Kommittén för rashundars sundhet, Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, samt Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet – tidigare Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar.

  Läs mer