Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén – tidigare Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén – är Svenska Kennelklubbens kommitté för praktiska uppfödarfrågor.

Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén

Uppfödarkommittén, UpK, ansvarar bland annat för utbildning och auktorisering av kennelkonsulenter. Kommittén ger också råd och anvisningar i enskilda uppfödarfrågor och bedömer om en viss parning står i överensstämmelse med SKKs regelverk.

Kommittén tar även fram och ser över regelverk, avtal, utbildningsmaterial och andra trycksaker samt det broschyrmaterial som distribueras till hunduppfödare och kennelkonsulenter.

Ärenden som ska behandlas på UpKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet. 

Mötesdatum 2024

14 februari
23-24 april
19 juni
3-4 september
30 oktober

Kontakta Uppfödarkommittén

Sekreterare: Lotten Rönquist 
E-post: upk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00

Svenska Kennelklubbens Uppfödarkommitté
Lotten Rönquist 
Box 771
191 27 Sollentuna 

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Kommitténs ledamöter

Jörgen Oinonen, ordförande 
Ann-Charlotte Hillberger
Carina Olsson
Sverker Lindblad
Annette Persson
Annica Wehinger Redlund
Anja Svensson

Adjungerade

Agneta Lönn, SKKs kansli
Petra Waleij, SKKs kansli
Helena Sirén, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Lotten Rönquist, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Uppfödarkommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Uppfödarkommitténs syfte är att stödja SKKs uppfödare bland annat genom att de erhåller förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med SKKs stadgar och regelverk.

Inom uppdraget ingår bland annat att ge stöd vid tolkning samt kontroll av efterlevnad av SKKs stadgar och regelverk.

 • Utvärdera och föreslå utveckling av den kompetensutveckling SKK erbjuder och i förekommande fall förväntar sig av SKKs uppfödare.
 • Ge uppfödare råd och anvisningar i praktiska uppfödarfrågor kopplat till regelverket – ”det ska vara lätt att göra rätt”. 
 • Stödja SKKs uppfödare att marknadsföra sitt värv och det arbete som görs för att förvalta rashundens intressen.
 • Rekrytera, utbilda, auktorisera och avauktorisera kennelkonsulenter.
 • Svara för bedömning om en viss parning står i överensstämmelse med SKKs regelverk.
 • SKKs grundregler, förutom 2:1 till 2:4
 • SKKs köpeavtal, fodervärdsavtal, parningsavtal och liknande avtal.
 • SKKs regler för kennelnamn
 • SKKs regler och riktlinjer för kennelkonsulenter
 • Rätt att lämna dispens från SKKs grundregler och i tillämpliga fall övriga regelverk som ligger inom kommitténs ansvarsområde.
 • Rätt att fatta beslut i ärenden, verkställa effekterna av dessa samt att anmäla medlem till SKKs Disciplinnämnd.
 • Rätt att tilldela kennelkonsulent erinran och varning respektive tidsbegränsad avstängning samt avauktorisation.
 • Rätt att auktorisera och återauktorisera kennelkonsulent.
 • Rätt att lägga kennelkonsulent vilande i 1 till 2 år eller på konsulentens egen begäran.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Uppfödarkommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

 • Identifiera åtgärder för fortsatt starkt samarbete mellan uppfödare, medlemsorganisationer och SKK/CS.
 • Övergripande utvärdera och besluta innehåll i uppfödarutbildningar som ges.
 • Uppdatera SKKs köpeavtal, fodervärdsavtal, parningsavtal och liknande avtal.
 • Antalet auktoriserade kennelkonsulenter ska hållas på en nivå som erbjuder en bra täckning över hela landet.
 • SKKs uppfödare ska genom att efterleva SKKs stadgar, regler och normer ständigt verka för att de valpar som säljs ger köparen bästa förutsättningar som hundägare. Kommittén ska utvärdera vad som kan möjliggöra att ett "kundlöfte" erbjuds vid försäljning av våra uppfödares rashundar.
 • Föreslå åtgärder kring marknadsföring, bland annat inom Köpahund.
 • Fortlöpande sprida information och kunskap om arbetet i kommittén och om kommitténs ansvarsområden.
 • Identifiera lämplig omfattning för en obligatorisk utbildning vid ansökan om nytt kennelnamn samt införa sådan utbildning under kommande mandatperiod.
 • Föreslå utbildningar, föreläsningar och kommunikation för att stärka uppfödarna.
 • Fortsätta arbetet kring ”det ska vara lätt att göra rätt”. Ett arbete som under perioden inkluderar översyn av regelverk och avtal, men också utveckling av hjälpmedel och informationsmaterial. Här innefattas även arbete med att förenkla och tillgängliggöra nuvarande registreringsregler.
 • Föreslå kommunikation direkt mot uppfödarna syftande till att stärka deras kunskap.
 • Utreda och eventuellt beställa digitala verktyg för kommunicering, där man kan ladda upp yttranden samt dokumentation i en portal samt att beslut kan meddelas via en digital brevlåda.
 • SKK ska årligen erbjuda utbildning (steg 1 och 2) och arrangera konferenser för kennelkonsulenterna. Genom att fortlöpande erbjuda utbildning ska SKK tillgodose behovet av kennelkonsulenter i hela landet.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Uppfödarkommittén

  Här hittar du protokollen från Uppfödarkommitténs möten från 2021 fram till idag. Kommittén gick tidigare under namnet "Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén".

  Läs mer
 • Uttalanden från Uppfödarkommittén

  Här kan du ta del av uttalanden från Uppfödarkommittén som är av mer principiell karaktär.

  Läs mer