Uttalanden från Uppfödarkommittén, UpK

Här kan du ta del av uttalanden från Uppfödarkommittén som är av mer principiell karaktär.

Burförvaring/uppbindning 

Det är angeläget att kvalitetssäkra hundhållningen hos SKKs medlemmar vilket innebär att SKKs grundregler kan ställa högre och mer precisa krav än Jordbruksverkets föreskrifter (SJFVS 2020:8, L 102). Föreskrifterna är anpassade till flera branscher medan SKKs grundregler och uttolkningar är ställningstaganden formulerade för hunduppfödare och medlemmar.

Att förvara en hund i mindre utrymme på prov, tävling och vid transport kan vara nödvändigt, inte minst för hundens välmående. Hundens vardag ska dock inte innebära ett liv i bur eller i ett på annat sätt för litet utrymme. Att t ex låta hunden sova i en stängd bur på natten är inte acceptabelt. Vardagliga situationer som exempelvis utfodring, löpperioder, separering på grund av osämja mellan hundar samt rumsrenhetsträning ska lösas på annat vis än genom att stänga in hunden i ett alltför litet utrymme. Burförvaring, eller motsvarande begränsning av en hunds tillgängliga utrymme i vardagliga situationer, står därför i strid med SKKs grundregler.

En hund ska inte heller hållas bunden inomhus annat än tillfälligt, exempelvis för skötsel (trimning, bad etc). Hunden ska då hållas under uppsikt och det får inte finnas risk för den att skada sig.


Registrering av en ej godkänd ras

UKK 5 2023, § 95

Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en förfrågan om man kan föda upp alaskan klee kai och vara medlem i SKK eller om man anses bryta mot SKKs grundregler. UKK uttalade att rasen inte kommer att registreras i SKK under nuvarande förhållanden. Däremot ska SKK-medlem som önskar föda upp alaskan klee kai kunna göra det utan att bli anklagad för ”blandrasuppfödning” eller brott mot grundreglerna. Kommittén vill understryka att uppfödningen i övrigt måste uppfylla SKKs grundregler.


Ta emot förskottsbetalning innan leverans

UKK 4/2020, § 76

UKK noterar att det finns en ökad förekomst av uppfödare som tar betalt av presumtiva köpare för att köparna ska få stå på uppfödares olika intresselistor. Det tas också avgifter som kan tolkas som handpenning innan överlåtelse för ospecificerade valpar och så vidare. Att förfarandet bidrar till missförstånd är mycket tydligt. UKK gör med anledning av detta följande policyuttalande:

Med handpenning jämställs till exempel köavgift, tingningsavgift, intresseavgift, visningsavgift eller andra avgifter, oavsett lydelse, som eventuellt erläggs för att en person ska stå på kö för köp av hund.

Vid erläggande av avgift som kan jämställas med handpenning ska SKKs köpeavtal upprättas, handpenning ska avse specifik valp och inga andra avgifter ska belasta presumtiva köpare.


Ersättning vid navelbråck

UKK 1/2015, § 5

SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köpare för eventuell nödvändig bråckoperation. Kommittén diskuterade frågan ingående och uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig till att åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion eller inte.


Veterinärbesiktning när hunden ges bort

UKK 1/2014, § 24

Veterinärbesiktning vid överlåtelse utan ersättning? Förelåg fråga från kansliet gällande om en uppfödare skänker bort en hund om hunden då ska vara veterinärbesiktigad? UKK uttalade sig att uppfödaren enligt SKKs grundregler är skyldig att besiktiga hund innan överlåtelse även om den skänks bort, UKK ser dock inga fel i att denna kostnad eventuellt skulle kunna läggas på den person som får hunden till skänks.


Parningsavgift

UKK 6/2012, § 141

För vad ska parningsavgiften (så kallad språngavgift) erläggas? Om en hane inte parar en tik ska avgiften ändå betalas?

UKK uttalade att generellt ska avgiften betalas då hanen utfört själva parningen -oavsett om det blivit någon hängning eller inte. Avgiften ska inte betalas om det inte blivit någon parning. Noteras bör att tik- och hanhundsägare kan ha avtalat om andra villkor.