Hamiltonplaketten

Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom "framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

Hamiltonstövare i skogen
Fotograf Lotta Bengtsson

Hamiltonplaketten har delats ut till framgångsrika hunduppfödare inom SKK-organisationen sedan tidigt på 1900-talet. För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks - och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov.

Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en
utomordentlig insats för hundaveln.

Verksamheten får inte strida mot SKKs Grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras och om rasen finns omnämnd i BSI-dokumentet ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.

Tidpunkt då Hamiltonplaketten delas ut

Plaketten delas ut i samband med SKKs Kennelfullmäktige. SKK står för kostnaden för ett dubbelrum en natt, samt banketten på lördag kväll för två personer.

Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten kan lämnas till SKK av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb eller Sveriges Hundungdom. Önskar enskild medlem inom SKK-organisationen komma med förslag ska detta skickas till vederbörandes läns- eller specialklubb. Enskild medlem, rasklubb, lokal kennelklubb eller lokalavdelning kan inte skicka förslag direkt till SKK.

Med förslaget bifogas en skriftlig redogörelse över personens/kennelns uppfödargärning. Det är viktigt att informera om t.ex. uppfödningen har haft särskilt stor betydelse för rasens nationella och/eller internationella utveckling.

Arbetsgruppen har tillgång till de officiella resultat som registreras i Svenska Kennelklubben varför de inte behöver ingå i den skriftliga motiveringen. Däremot så bör betydande meriter som eventuellt fåtts internationellt och inte finns i SKKs register redovisas.

I de fall en specialklubb nominerar flera uppfödare av samma ras ska specialklubben efter egen bedömning rangordna förslagen enligt ovanstående förutsättningar.

För att underlätta sammanställningen är det viktigt att klubbarna använder blankett eller webbformulär enligt länkarna nedan, där korrekta namn- och adressuppgifter ska fyllas i. Det är också viktigt att alla delägare i kenneln namnges.

Den arbetsgrupp inom SKK som föreslår pristagare till CS lämnar ingen motivering till varför man får eller inte får plaketten. Det är en policy som Svenska Kennelklubben har fastställt sedan länge. När CS beslutat om vilka personer som ska tilldelas Hamiltonplaketten meddelas detta snarast per brev till respektive person/er. Övriga får ta del av beslutet genom CS protokoll.

Lämna förslag på mottagare

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten kan lämnas av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb och Sveriges Hundungdom. Webbformuläret för att lämna förslag på mottagare publiceras på denna sida när nomineringsperioden är öppen.