Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns.

Ägare eller förare måste vara medlem i en klubb inom SKK-organisationen, exempelvis läns-, special- eller rasklubb, även medlemskap i Sveriges Hundungdom eller en verksamhetsklubb, till exempel Svenska Nose Work Klubben, går bra. Ägare eller förare bosatt utanför Sverige ska vara medlem i av SKK erkänd utländsk kennelklubb.

Vanliga frågor om BPH

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.

Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.

Beskrivning – inte prov

BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

En BPH-beskrivning innehåller åtta olika moment. 

  1. Möte med främmande person. 
  2. Föremålslek
  3. Matintresse
  4. Överraskning
  5. Skrammel
  6. Närmande person
  7. Underlag
  8. Skott (valfritt moment)

Beskrivningen tar omkring 45 minuter, men det kan bli en del väntetid eftersom det är flera hundar som går banan samma dag.

Läs mer om momenten i BPH

Lär dig mer om din hund

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

Efter att du och din hund genomgått banan gör beskrivaren en sammanfattning av personlighetsdrag hos din hund. Är den social och nyfiken? Lekfull? Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. Hos arrangörer som har resurser för att erbjuda kurser eller problemlösning kommer de hundägare som så vill att kunna få råd och träningshjälp.

Bidra till kunskap om rasen 

Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Intresset för hundars mentalitet har ökat starkt de senaste åren. Allt fler uppfödare inser vikten av att producera valpar som fungerar bra i sitt sociala sammanhang och varken har utpräglade rädslor eller är aggressiva.

Detta är angeläget, inte minst ur djurskyddssynpunkt. För hundägare i allmänhet är det naturligtvis viktigt att den fyrbenta familjemedlemmen är harmonisk och trevlig.

För hundägare, uppfödare och klubbar

Det är till god hjälp för hunduppfödare, specialklubbar, rasklubbar och hundägare att ha ett verktyg för att beskriva mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. Genom ett välplanerat arbete kan aveln då styras i den riktning vi vill.

För valpköparen

För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.

För hundrasen

Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar. BPH ska ge en basinformation som sedan kan byggas på med rasspecifika tester, funktionsprov eller beskrivningar.

Att beskriva mentalitet har alltid ett värde. Det gäller både i de fall man vill försäkra sig om att bevara den goda mentaliteten hos en hundras eller om avsikten är att påverka, kanske förbättra, vissa mentala egenskaper.

Alla hundar som är registrerade i Svenska Kennelklubben får delta. Oregistrerade hundar och blandraser kan delta om de har en tävlingslicens från SKK.

Hunden måste vara 12 månader gammal för att få delta. Det finns ingen övre åldersgräns. När du går beskrivningen ska din hund vara fullt frisk. Den ska ha giltiga vaccinationer och du som förare/ägare måste vara medlem i SKK-organisationen.

Tänk på att om din hund äter någon form av medicin kan SKKs dopingreglemente förhindra er att delta. En löpande tik får delta, men hon ska då starta som beskrivningstillfällets sista hund. Parade tikar får inte delta. För den förare/ägare som är bosatt i Sverige krävs medlemskap i länsklubb, special- eller rasklubb.

Nej, det måste du vanligtvis inte även om varje hund som deltar bidrar positivt till det arbete som rör hundars mentalitet och som är högt prioriterat inom SKK-organisationen. Om du vill ta valpar efter din hund eller ska tävla ska du alltid ta reda på vilka krav som gäller.

För några raser finns krav på att föräldradjuren ska ha Genomförd BPH för att valpkullen ska kunna registreras. Vilka raser det gäller framgår av SKKs Registreringsregler. Den uppfödare vars avelsdjur har genomgått BPH får registrera valpar efter dem till reducerat pris i likhet med vad som gäller vid andra officiella tävlingar/prov.

Tidigare fanns kravet för samtliga raser att de skulle ha ”känd mental status” genom deltagande på MH, Mentalbeskrivning hund, för tävlan inom Svenska Brukshundklubben, men det kravet omfattar nu endast SBKs raser.

För samtliga raser som inte ingår i Svenska Brukshundklubbens avelsansvar ersätter genomförd BPH kravet på ”känd mental status” (dvs kravet på Mentalbeskrivning hund, MH) för start vid prov-/tävlingsformer inom SBK. Detta gäller t ex för start på bruksprov, IPO-R, Räddningshundsprov och Certifikatprov Patrullhund men också för deltagande på Mentaltest, MT.

Nej, den hund du har med dig hem efter en BPH-beskrivning är densamma som du kom dit med! Däremot har du som hundägare fått ökad insikt om din väns mentala kapacitet.

Under beskrivningen förekommer moment som är avsedda att överraska hunden. Det är inte ovanligt att den till en början reagerar med rädsla eller hot. Innan hunden får gå vidare till nästa moment ser man dock alltid till att den förmår att avreagera, med andra ord komma tillbaka till ett neutralt sinnestillstånd. Det är också möjligt för den som går med hunden att avbryta BPH om man av någon anledning inte vill fullfölja beskrivningen.

Svenska Kennelklubben, SKK, är huvudman för BPH. Det betyder att SKK ansvarar för utbildning av funktionärer och kvalitetssäkring av såväl funktionärer som banor.
Specialklubbar och rasklubbar, länsklubbar och privata aktörer arrangerar BPH utifrån SKKs regelverk. Svenska Kennelklubben stambokför alla BPH-resultat och de redovisas i SKKs onlinetjänst Avelsdata.

SKKs Kommitté för hundars mentalitet är den kommitté som ansvarar för den övergripande samordningen av arbetet med hundens mentalitet och som därmed också ansvarar för regelverk gällande BPH.

Om din hund kan gå i koppel, är van att följa med i olika miljöer och har stött på främmande människor, det vill säga haft en normalt händelserik uppväxt, behöver ni inte förbereda er på något speciellt sätt. Du och din hund är välkomna som ni är!

Du ska föra din hund i ett halsband av icke-strypande modell och ett normallångt koppel (cirka 1,5–2 meter) som är så långt att hunden kan röra sig relativt fritt. Hunden behöver inte kunna komma på inkallning utan kan genomgå beskrivningen i lina. Har du inte rätt utrustning får du låna det på plats.

Vad ska jag ha med mig?

Du ska ha hundens stamtavla med dig där hundens id-nummer framgår. Den behövs för den obligatoriska id-kontrollen. I stamtavlan finns vanligen vaccinationsintyget som du också ska visa upp. Den person som är anmäld som förare ska kunna uppvisa ett giltigt medlemsbevis i någon klubb inom SKK-organisationen.

Vattenskål till vovven och en filt att ligga på medan ni väntar kan vara bra att ha.Till beskrivningen behövs dessutom att du har med dig hundens favoritleksak (tillräckligt stor för att inte sväljas) och minst sex bitar av hunden absoluta favoritgodis.

Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen. Hör dig för vad din beskrivning kommer att kosta när du anmäler dig. Vissa special- och rasklubbar subventionerar deltagande på BPH. Kontakta din klubb och hör om den är en av dem!

Om du vill göra flera olika mentalbeskrivningar med din hund, exempelvis BPH, Mentalbeskrivning Hund, MH, eller annan mentalbeskrivning/test måste det gå minst sex veckor mellan beskrivningstillfällena.

Om din hund har Genomförd BPH (eller Känd mental status via MH) får den inte starta fler gånger på samma beskrivning.

Medan du och din hund genomgår momenten på BPH-banan fyller beskrivaren i ett protokoll med ett antal olika punkter. Protokollet avser att beskriva hundens beteende, inte att värdera vad som är bra eller dåligt.

En eller flera skalor används för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan redogöra för exempelvis intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visar beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisar det aktuella beteendet. Högt värde på skalan innebär att den visar beteendet i stor utsträckning.

Protokollets olika beteendegrupper är indelade i olika färger för att de olika beteendeegenskaperna ska vara lättare att särskilja. Till exempel redovisas hundens sociala egenskaper i de gulmarkerade fälten, lekintresset i de blå, rädslor i de gröna osv.

Protokollet redovisas i sin helhet i Svenska Kennelklubbens onlinetjänst Avelsdata som är gratis att använda. På Avelsdata finns såväl din hunds protokoll som spindeldiagram och sammanfattning av BPH. Du kan med hjälp av spindeldiagrammet jämföra din egen hunds beteenden med övriga beskrivna hundar i rasen. Där finns också sammanställningar över avelsdjurs beskrivna kullar.

Genom att klicka på symbolen bestående av en cirkel med ett ”i”, i Avelsdata, hittar du information om hur BPH-redovisas.

Precis som alla andra officiella resultat inom SKK-organisationen, är BPH-protokoll är tillgängliga för alla.

För samtliga raser som inte ingår i Svenska Brukshundklubbens avelsansvar ersätter genomförd BPH kravet på ”känd mental status” (kravet på MH) för start vid prov-/tävlingsformer inom SBK.

Detta gäller till exempel för start på bruksprov, IPO-R, Räddningshundsprov och Certifikatprov Patrullhund men också för deltagande på Mentaltest, MT.

Tidigare var kravet för samtliga raser att de skulle ha ”känd mental status” genom deltagande på MH, Mentalbeskrivning hund, men det kravet omfattar nu endast SBKs raser.

För raser med krav på att föräldradjuren har känd mental status för att avkomman ska kunna registreras krävs fortfarande MH om inget annat framgår av SKKs registreringsregler.

För alla raser innebär genomförd BPH att föräldradjuren har meritering för att avkomman ska kunna registreras till ett rabatterat pris.

När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet.

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har man därför beslutat att varje ras som uppnår 200 beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM.

Dokumentet innehåller bland annat en tolkning av rasens spindeldiagram. Därutöver ingår stapeldiagram som visar på den variation som föreligger inom de olika beteendegruppernas spindelarmar. Sammanställningen skickas till special- och rasklubb som kan använda den i sitt arbete kring mentalitet, till exempel inom den rasspecifika avelsstrategin.

Om en hundras har en BPH-analys hittar du den i Hundrasguiden